Home
Hotel & Ubytování
Ceník

Ceník

                                         Ceník ubytování Rezidence Vogelsang
Jednolůžkový pokoj (1 osoba) se snídaní 1.080 Kč
Dvoulůžkový pokoj (2 osoby) se snídaní 2.150 Kč
Dvoulůžkový pokoj (1 osoba) se snídaní 1.620 Kč
Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou (3 osoby) se snídaní 2.800 Kč
Dvoulůžkový apartmán (2 osoby) se snídaní 2.900 Kč
Čtyřlůžkový apartmán (4 osoby) se snídaní 4.300 Kč
Prázdninový dům (6 vícelůžkových pokojů) se společným sociálním zařízením, velkou vybanenou kuchyní a společenským prostorem. Minimální pobyt 2 noci. 350 Kč/osoba
Rekreační poplatek městu Kašperské Hory 20 Kč za osobu od 18 do 70 let a noc není zahrnutý v ceně ubytování.
Další služby a poplatky Cena služby          
Internet – Wi-Fi připojení zdarma
Ubytování pro děti do 2,99 let, bez nároku na lůžko a snídani zdarma
Ubytování pro děti od 3 do 9,99 let 50% z ceny ubytování
Ubytování pro děti od 10 let Plná cena ubytování
Dětská postýlka zdarma
Zapůjčení županu zdarma
Parkování (nehlídané) zdarma
Zvíře na pokoji od 150 korun/noc
Společenské hry zdarma

 

Ceník wellness a fitness služeb Cena služby    
Finská sauna / bio sauna / pára / infračervená kabina / Whirlpool  350 Kč/osoba/1 hodina
Kompletní pronájem wellness prostor  Cena dle domluvy
Fitness zdarma
                        Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  Ceník je platný od 1.6. 2020.

Vytisknout ceník

Všeobecné obchodní podmínky pro zakázkové akce v Hotelu Rezidence Vogelsang

1. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP”) upravují průběh jednání o uzavření smlouvy o provedení zakázkové akce mezi poskytovatelem a zákazníkem, práva a povinnosti zákazníka a poskytovatele, jakož i podmínky poskytování objednaných služeb. Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky nebo smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem. V případě, že objednávka nebo smlouva o poskytnutí služeb stanoví práva a povinnosti poskytovatele a/nebo zákazníka odlišně od úpravy těchto VOP, použije se ustanovení objednávky nebo smlouvy.

1.2

Poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí VELESLAVÍNOVA společnost s r.o. „Hotel Rezidence Vogelsang“, IČO: 00870854, DIČ: CZ00870854, se sídlem v Kašperských Horách, Podlesí č.p. 1, PSČ 341 92, tel.: 00420/376382061 nebo 602193156, email: rezervace@rezidencevogelsang.cz, číslo účtu: 8010-0504120153/0300, vedený u ČSOB, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5009, (dále jen „VOG”).

1.3

Objednatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník, který uzavřel s VOG objednávku/smlouvu. Objednatelem může být právnická i fyzická osoba starší 18 let (dále jen „OBJ“).

1.4

Zakázková akce (dále také jen jako „ZA“) je na míru zajištěná kombinace služeb (svatba, teambuilding, firemní školení atd.) pro zákazníka v provozu Rezidence Vogelsang.

1.5 – Objednávka/smlouva:

Smlouva mezi VOG a OBJ je uzavřena:

Podpisem smlouvy či zasláním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito VOP, tyto uznává a souhlasí s nimi.

1.6

Obě smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci je možné využívat poštovní i elektronickou (e-mailovou) komunikaci. Oznámení učiněná všemi uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

1.7 – Cena zakázkové akce:

Cenou ZA se rozumí cena uvedená ve smlouvě či potvrzení objednávky. V této ceně obvykle nejsou zahrnuty částky spotřeb dalších služeb (např. konzumace nápojů na místě), jejichž výše předem není známa. Vyúčtování předem objednaných a známých služeb s dohodnutou cenou i předem objednaných služeb s neznámou výší spotřeby je součástí závěrečného vyúčtování.

Cena ZA je cenou smluvní a vychází z cenové nabídky VOG, kterou OBJ odsouhlasil svým podpisem objednávky/smlouvy. Cena je uvedená včetně daně z přidané hodnoty.

Slevy či jiné akce, které budou vyhlášeny po uzavření objednávky/smlouvy, nemají na sjednanou cenu ZA žádný vliv.

2. Platební podmínky

2.1

Zákazník je povinen uhradit cenu ZA předem, na základě vystavených zálohových faktur, a to takto:

2.2

Po ukončení ZA zasílá VOG závěrečné vyúčtování formou daňového dokladu s vyúčtováním uhrazených záloh a skutečného čerpání služeb nad rámec základní objednávky. Na případný nedoplatek vystavuje VOG fakturu se splatností 10 dnů od ukončení ZA. Na případný přeplatek vystavuje VOG dobropis se splatností 10 dnů od ukončení ZA.

2.3

Nedodrží-li zákazník tyto platební podmínky, je VOG oprávněna odstoupit od smlouvy a zákazník je povinen na základě zaslané výzvy VOG uhradit stornopoplatky dle čl. 4.2. Neprovedení předepsaných úhrad dle čl. 2.1. ze strany zákazníka neznamená jeho odstoupení od smlouvy.

2.4

Pro případ opožděné platby všech typů plateb ze strany zákazníka i ZA je oboustranně smluvně stanoveno smluvní pokuta 0,05% za každý den prodlení.

3. Povinnosti zákazníka

Zákazník má zejména povinnost:

Zákazník není oprávněn:

4. Odstoupení od smlouvy

4.1

VOG je oprávněno od smlouvy odstoupit v případech uvedených v článku 2 a článku 3, případně pokud zákazník opakovaně poruší tuto smlouvu s tím, že zákazník byl již na porušení smlouvy upozorněn a vyzván k jejímu řádnému plnění.

4.2

Zákazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit s prokazatelným důvodem a doručením písemného odstoupení VOG. Není-li však důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany VOG, je zákazník povinen zaplatit následující odstupné (stornopoplatky):

Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo VOG odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení ZA. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby.

4.3

VOG má právo odečíst odstupné od zálohy nebo zaplacené ceny. Na výši odstupného nemá žádný vliv na výše uhrazených záloh.

5. Reklamace

5.1

Předmětem reklamace může být pouze nefunkčnost zařízení, podstatné technické závady či výrazná a podstatná odlišnost programu či popisu ubytovacího zařízení od skutečnosti. Předmětem reklamace mohou být také nekvalitní služby, či služby v neúplném rozsahu, byly-li takové služby součástí smlouvy.

5.2

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady na místě samém u VOG, průvodce, ubytovatele či jiné odpovědné osoby, aby mohla být uskutečněna náprava. Odstranění závady či nedostatku je VOG povinno provést v co nejkratším, avšak reálném čase. Pokud se nepodaří takto sjednat nápravu, je zákazník spolu se zástupcem VOG či jinou odpovědnou osobou povinen sepsat protokol o reklamaci, na němž je uveden předmět reklamace a vyjádření VOG s podpisem obou zúčastněných stran. Na opožděné a nepodložené reklamace nebude brán zřetel.

5.3

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu VOG, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a VOG zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z těchto služeb. VOG neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s realizací ZA, či neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

6. Závěrečná ustanovení

6.1

Zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na smlouvě zpracovávala VOG v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům VOG a osobám, které jsou oprávněny služby VOG nabízet a poskytovat, a budou použity k nabízení služeb poskytovaných VOG. Zákazník rovněž souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) k zasílání obchodních sdělení ze strany VOG. Tento souhlas může zákazník kdykoli v budoucnu odvolat.

6.2

Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zakázkové akce pro skupiny a firmy (ZA) a vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2019.

6.3

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.

Sdílet na sociálních sítích

Facebook

Twitter

Google+

Partneři

Hotel Jean de Carro

Rezidence Vacattio

Buena Vista Club

Kudyznudy.cz

Rezidence Vogelsang(+420) 602 193 156(+420) 376 382 061info@rezidencevogelsang.cz