Kurzovní lístek

USD
=
GBP
=
EUR
=
Ceník ubytování Rezidence Vogelsang Mimosezóna
02.01.-30.04.
01.11.-31.12.
kromě Velikonoc, Vánoc, Silvestra
a Nového roku

Sezóna
01.05.-31.10.
+ VELIKONOCE
+ VÁNOCE, SILVESTR
+ NOVÝ ROK
Jednolůžkový pokoj (1 osoba) se snídaní1.400 Kč1.600 Kč
Dvoulůžkový pokoj STANDARD (2 osoby) se snídaní2.630 Kč3.030 Kč
Dvoulůžkový pokoj STANDARD (1 osoba) se snídaní1.820 Kč2.020 Kč
Dvoulůžkový pokoj DELUXE (2 osoby) se snídaní3.230 Kč3.630 Kč
Dvoulůžkový pokoj DELUXE (1 osoba) se snídaní2.120 Kč2.320 Kč
Dvoulůžkový suite
(2 osoby) se snídaní
3.530 Kč3.930 Kč
Přistýlka se snídaní815 Kč915 Kč
Prázdninový dům – polovina domu (3 vícelůžkové pokoje, až 12 osob)Pátek – Neděle
6.150 Kč
Neděle – Čtvrtek
4.350 Kč
Pátek – Neděle
6.750 Kč
Neděle – Čtvrtek
4.950 Kč
Cena ubytování je uvedena za pokoj/noc. Minimální pobyt v Rezidenci Vogelsang je 2 noci.
Rekreační poplatek městu Kašperské Hory 30 Kč za osobu od 18 do 70 let a noc není zahrnutý v ceně ubytování a je vybírán zvlášť.
Další služby
Ubytování pro děti do 2,99 let, bez nároku na lůžko a snídanizdarma
Ubytování pro děti od 3 do 9,99 let50% z ceny ubytování
Ubytování pro děti od 10 letPlná cena ubytování
Dětská postýlkazdarma
Zvíře na pokoji250 Kč/noc
Parkování (nehlídané)zdarma
Internet – Wi-Fi připojení v celém areáluzdarma
Společenské hryzdarma
Wellness a fitness
Finská sauna / bio sauna / pára / infračervená kabina / Whirlpool840 Kč/1 hodina
max 6 os.
Fitness / tělocvičnazdarma
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník je platný od 03.01.2024.

Všeobecné obchodní podmínky pro zakázkové akce v Hotelu Rezidence Vogelsang

1. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP”) upravují průběh jednání o uzavření smlouvy o provedení zakázkové akce mezi poskytovatelem a zákazníkem, práva a povinnosti zákazníka a poskytovatele, jakož i podmínky poskytování objednaných služeb. Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky nebo smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem. V případě, že objednávka nebo smlouva o poskytnutí služeb stanoví práva a povinnosti poskytovatele a/nebo zákazníka odlišně od úpravy těchto VOP, použije se ustanovení objednávky nebo smlouvy.

1.2
Poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí VELESLAVÍNOVA společnost s r.o.Hotel Rezidence Vogelsang“, IČO: 00870854, DIČ: CZ00870854, se sídlem v Kašperských Horách, Podlesí č.p. 1, PSČ 341 92, tel.: 00420/376382061 nebo 602193156, email: rezervace@rezidencevogelsang.cz, číslo účtu: 8010-0504120153/0300, vedený u ČSOB, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5009, (dále jen „VOG”).

1.3
Objednatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník, který uzavřel s VOG objednávku/smlouvu. Objednatelem může být právnická i fyzická osoba starší 18 let (dále jen „OBJ“).

1.4
Zakázková akce (dále také jen jako „ZA“) je na míru zajištěná kombinace služeb (svatba, teambuilding, firemní školení atd.) pro zákazníka v provozu Rezidence Vogelsang.

1.5 – Objednávka/smlouva:
Smlouva mezi VOG a OBJ je uzavřena:

 • závaznou objednávkou zaslanou elektronicky (e-mailem) s následným elektronickým potvrzením ze strany VOG, nebo
 • oboustranným podpisem tiskopisu smlouvy

Podpisem smlouvy či zasláním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito VOP, tyto uznává a souhlasí s nimi.

1.6
Obě smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci je možné využívat poštovní i elektronickou (e-mailovou) komunikaci. Oznámení učiněná všemi uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

1.7 – Cena zakázkové akce:
Cenou ZA se rozumí cena uvedená ve smlouvě či potvrzení objednávky. V této ceně obvykle nejsou zahrnuty částky spotřeb dalších služeb (např. konzumace nápojů na místě), jejichž výše předem není známa. Vyúčtování předem objednaných a známých služeb s dohodnutou cenou i předem objednaných služeb s neznámou výší spotřeby je součástí závěrečného vyúčtování.

Cena ZA je cenou smluvní a vychází z cenové nabídky VOG, kterou OBJ odsouhlasil svým podpisem objednávky/smlouvy. Cena je uvedená včetně daně z přidané hodnoty.

Slevy či jiné akce, které budou vyhlášeny po uzavření objednávky/smlouvy, nemají na sjednanou cenu ZA žádný vliv.

2. Platební podmínky

2.1
Zákazník je povinen uhradit cenu ZA předem, na základě vystavených zálohových faktur, a to takto:

 • 60% z ceny ZA je splatná do 10 dnů od vzniku smluvního vztahu
 • v případě, že smluvní vztah vznikne 35 a méně dnů před prvním dnem ZA, je záloha 80% splatná do 3 dnů od vzniku smluvního vztahu
 • ve výjimečných případech může VOG stanovit mírnější platební podmínky

2.2
Po ukončení ZA zasílá VOG závěrečné vyúčtování formou daňového dokladu s vyúčtováním uhrazených záloh a skutečného čerpání služeb nad rámec základní objednávky. Na případný nedoplatek vystavuje VOG fakturu se splatností 10 dnů od ukončení ZA. Na případný přeplatek vystavuje VOG dobropis se splatností 10 dnů od ukončení ZA.

2.3
Nedodrží-li zákazník tyto platební podmínky, je VOG oprávněna odstoupit od smlouvy a zákazník je povinen na základě zaslané výzvy VOG uhradit stornopoplatky dle čl. 4.2. Neprovedení předepsaných úhrad dle čl. 2.1. ze strany zákazníka neznamená jeho odstoupení od smlouvy.

2.4
Pro případ opožděné platby všech typů plateb ze strany zákazníka i ZA je oboustranně smluvně stanoveno smluvní pokuta 0,05% za každý den prodlení.

3. Povinnosti zákazníka

Zákazník má zejména povinnost:

 • Bez zbytečného odkladu sdělovat VOG své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu objednávky/smlouvy.
 • Řídit se vnitřními směrnicemi a dodržovat stanovený program; VOG si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti na ZA v případě vážného porušení této povinnosti, a to bez nároku na náhradu za nevyužité služby.
 • Při realizaci sportovních a jiných outdoorových aktivit dbát pokynů animátora a zajistit, že všichni účastníci takové aktivity jsou fyzicky plně způsobilí a nejsou pod vlivem alkoholu po celou dobu konání takové aktivity.

Zákazník není oprávněn:

 • Do provozoven VOG přinášet a zde konzumovat vlastní potraviny ani nápoje, výjimky musí být předem dohodnuty a je stanovena cena tzv. „korkovného“. V případě porušení tohoto pravidla má VOG právo naúčtovat náhradu odpovídající ušlému zisku provozovny. Výši takové náhrady určuje VOG.
 • Vzhledem k tomu že je Rezidence Vogelsang uprostřed národního parku Šumavy, nejsou umělohmotné konfety, létající lampiony, balonky a ohňostroje povoleny.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1
VOG je oprávněno od smlouvy odstoupit v případech uvedených v článku 2 a článku 3, případně pokud zákazník opakovaně poruší tuto smlouvu s tím, že zákazník byl již na porušení smlouvy upozorněn a vyzván k jejímu řádnému plnění.

4.2
Zákazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit s prokazatelným důvodem a doručením písemného odstoupení VOG. Není-li však důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany VOG, je zákazník povinen zaplatit následující odstupné (stornopoplatky):

 • 60% ceny ZA, dojde-li k odstoupení od 65. do 50 dne před termínem nástupu,
 • 80% ceny ZA, dojde-li k odstoupení od 49. do 15. dne před termínem nástupu,
 • 100% ceny ZA, dojde-li k odstoupení od 14. do 0. dne před termínem nástupu, či se zákazník nezúčastní ZA bez ohlášení.

Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo VOG odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení ZA. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby.

4.3
VOG má právo odečíst odstupné od zálohy nebo zaplacené ceny. Na výši odstupného nemá žádný vliv na výše uhrazených záloh.

5. Reklamace

5.1
Předmětem reklamace může být pouze nefunkčnost zařízení, podstatné technické závady či výrazná a podstatná odlišnost programu či popisu ubytovacího zařízení od skutečnosti. Předmětem reklamace mohou být také nekvalitní služby, či služby v neúplném rozsahu, byly-li takové služby součástí smlouvy.

5.2
Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady na místě samém u VOG, průvodce, ubytovatele či jiné odpovědné osoby, aby mohla být uskutečněna náprava. Odstranění závady či nedostatku je VOG povinno provést v co nejkratším, avšak reálném čase. Pokud se nepodaří takto sjednat nápravu, je zákazník spolu se zástupcem VOG či jinou odpovědnou osobou povinen sepsat protokol o reklamaci, na němž je uveden předmět reklamace a vyjádření VOG s podpisem obou zúčastněných stran. Na opožděné a nepodložené reklamace nebude brán zřetel.

5.3
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu VOG, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a VOG zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z těchto služeb. VOG neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s realizací ZA, či neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

6. Závěrečná ustanovení

6.1
Zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na smlouvě zpracovávala VOG v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům VOG a osobám, které jsou oprávněny služby VOG nabízet a poskytovat, a budou použity k nabízení služeb poskytovaných VOG. Zákazník rovněž souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) k zasílání obchodních sdělení ze strany VOG. Tento souhlas může zákazník kdykoli v budoucnu odvolat.

6.2
Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zakázkové akce pro skupiny a firmy (ZA) a vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2019.

6.3
Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.